How to Return

  • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
  • สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

  • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
  • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
  • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
  • กรณีสินค้าที่เป็นลดราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

 

2. วิธีการส่งคืนสินค้า

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

 

3. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้

 

4. เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกัน 7 วัน หากซื้อผิดสี หรือส่งผิดสี ผิดไซด์ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่เหมือนตอนที่ซื้อไป ไม่มีรอยตำหนิ

 
การรับประกันคุณภาพ
นาฬิกาทุกเรือนจะมีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ (ใบรับประกันจะอยู่ในกล่องของสินค้า) โดยจะรับประกันในส่วนของตัวเครื่องนาฬิกาที่ทางฝ่ายผลิตบกพร่อง แต่จะไม่รวมไปถึงการหมดอายุของแบตเตอรี่ การใส่ชิ้นส่วนเพิ่มเติม ความผิดปกตินอกเหนือจากการผลิต และความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของลูกค้าเอง
 
การรับประกันความเสียหาย
หากสินค้าเกิดความเสียหายจากกระบวนการผลิต ทางเราจะรับผิดชอบทุกกรณี หากเกิดจากกระบวนการขนส่ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นกรณีไป 
Visitors: 220,021